SuperOffice CRM Online Contract (“Contract”)

In this article

  Algemene voorwaarden

  1. Reikwijdte van het contract

  Het Contract geeft de Klant toegang tot en recht op het gebruik van de SuperOffice-software (toegang tot de software wordt hierna aangeduid als ‘Applicatie’) gedurende de Contracttermijn, met die functionaliteit die de Applicatie op enig moment te bieden heeft. 

  De Applicatie wordt geïnstalleerd op servers bij de hostingpartners van SuperOffice en de Klant krijgt via internet toegang tot de Applicatie door aan te melden met een toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord. SuperOffice behoudt alle rechten voor alle elementen waaruit de Applicatie bestaat. De Klant verkrijgt geen licenties of gebruiksrechten buiten hetgeen in dit Contract uitdrukkelijk wordt genoemd. De Klant heeft het recht gebruik te maken van de supportservice zoals dit in clausule 6 van dit Contract wordt gedefinieerd. Dit recht maakt integraal deel uit van dit Contract.

  Dit Contract is voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2017. Deze is van kracht tussen Klant en SuperOffice vanaf de datum waarop u dit Contract accepteert.

  1.1 Gratis proefversie

  Als u zich op onze website registreert voor een gratis proefversie van onze Applicatie, zullen wij een of meer van onze Applicaties voor u inschakelen, zonder kosten tot het moment van a) het einde van de gratis proefperiode of b) de datum voor de diensten die u aanschaft. Dit Contract is ook van toepassing op de gratis proefversie.

  Let op: Alle gegevens die u in de Applicatie invoert of configuraties die u doorvoert tijdens de gratis proefperiode, gaan permanent verloren, tenzij u een abonnement van dezelfde Applicatie aankoopt vóór de gratis proefversie afloopt. Als u besluit om dezelfde Applicatie te kopen die u in de proefversie hebt voordat de proefversie afloopt, kunt u uw gegevens en configuraties na de gratis proefversie blijven gebruiken. Voordat uw gratis proefversie afloopt, kunt u besluiten te beginnen met een nieuwe of schone database voor de Applicatie die u koopt of door te gaan met de gegevens die u hebt ingevoerd in de gratis proefversie.

  U heeft geen toegang tot de Applicatie als u een concurrent bent, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft geen toegang tot de Applicatie ten behoeve van toezicht op de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit of voor enige andere benchmarkingfunctie voor concurrerende doeleinden.

  1.2 Definities

  "Contractdatum" is de datum waarop u het Initiële orderformulier ondertekend. U bent vanaf deze datum onze klant en we zullen onze service zo spoedig mogelijk aan u beschikbaar stellen. 

  Initieel Jaarcontract” betekent dat u zich aanmeldt voor een initiële periode van 12 maanden. Uw contract zal automatisch worden verlengd voor een lopende Contractperiode conform de overeengekomen factuurperiode.

  Contractperiode” is uw huidige Contractperiode. Dit betekent dat de Contractperiode aanvankelijk 12 maanden bedraagt en daarna zal wijzigen om overeen te komen met uw Factuurperiode.

  Factuurperiode” is hetzelfde als “Betalingstermijn”; deze is aangegeven op het Initiële orderformulier of is, wanneer een wijziging ervan is overeengekomen, schriftelijk bevestigd op een latere datum.

  Abonnementskosten” is het totaalbedrag dat u in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de Applicatie conform uw Factuurperiode.

  "Huidige factuurperiode" wordt gebruikt bij facturering van extra gebruikersplannen en extra services.

  Gebruikers” zijn de eigen gebruikers van de Klant (Verantwoordelijke) zoals beschreven in clausule 9.

  Initieel orderformulier” wordt gebruikt voor de beschrijving van de documenten (waarin onder meer informatie over het aantal Gebruikersplannen, de Factuurperiode en prijzen) die zijn ondertekend bij de bestelling van de Applicatie.

  Gebruikersplan” is de naam van het plan dat is toegewezen aan een individuele gebruiker voor een specifieke functieset.

  Gemeten services” is de term die wordt gebruikt voor de bemeten opslagruimte, het maandelijkse volume aan massamailingen en het aantal unieke aanmeldingen bij het Customer Center.

  Betaling op basis van gebruik” wordt gebruikt op het moment dat het werkelijke gebruik van “Gemeten services” het maximumgebruik binnen de Applicatie overschrijdt.

  2. Termijn van het contract

  Het Contract is een doorlopend contract dat loopt totdat dit door een van de partijen wordt beëindigd volgens de bepalingen van clausule 13. Het gebruik van de Applicatie, of het indienen van een order met betrekking tot de Applicatie, houdt een wettelijk bindende overeenkomst in tussen de Klant en SuperOffice. 

  3. Beperkt gebruik

  Het recht op toegang tot de Applicatie wordt beperkt tot het aantal Gebruikers dat is aangegeven op het Initiële orderformulier.

  Als de Klant het Contract wil uitbreiden met aanvullende gebruikers, moet het gebruiksrecht voor aanvullende Gebruikers bij SuperOffice worden besteld volgens de procedure in clausule 12. 

  De Gebruikers mogen uitsluitend werknemers van de Klant zijn of consultants die volgens een nader contract diensten uitvoeren voor de Klant. De Gebruikers verplichten zich tot het volgen van deze voorwaarden. De Klant zorgt ervoor dat anderen geen toegang hebben tot de Applicatie of de documentatie, direct noch indirect, noch op enige andere wijze dan uitdrukkelijk uit het Contract volgt. 

  De Klant kan de Applicatie uitsluitend gebruiken voor de interne doeleinden van de Klant. De Klant heeft geen recht om met de Applicatie gegevens te verwerken namens een derde partij. De Klant gebruikt de Applicatie volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, rechten en vereisten in het Contract. De Klant is verantwoordelijk voor de gegevens, materialen en de informatie die de Klant of zijn/haar Gebruikers met de Applicatie verwerken. De Klant gebruikt de Applicatie niet om onwettige spam of anderszins onwettig materiaal te verzenden. De Klant slaat geen materiaal met softwarevirussen en soortgelijke schadelijke computercode, scripts, bestanden of programma’s op en verzendt deze ook niet. De Klant probeert niet om onbevoegde toegang tot de service of gerelateerde netwerken of systemen te krijgen. De Klant is er altijd verantwoordelijk voor de integriteit of prestaties van de service of de gegevens die de service bevat, niet te hinderen of verstoren. 

  In geval van schending van deze voorwaarden heeft SuperOffice het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen en de toegang van de Klant tot de service per direct te weigeren. Wanneer SuperOffice dergelijke acties neemt, is de Klant niet ontslagen van de verplichting om te betalen voor de volledige lopende Contracttermijn. 

  4. Beschikbaarheid van de service

  Het beschikbaarheidsniveau van de service is 99,8%. Het maandelijkse beschikbaarheidspercentage wordt gedefinieerd als het totaal aantal minuten in een gegeven kalendermaand min het totaal aantal minuten onbeschikbaarheid van de service in een gegeven kalendermaand gedeeld door het totaal aantal minuten in een gegeven kalendermaand. Onbeschikbaarheid van de service wordt gedefinieerd als een tijdsperiode waarin de Klanten gegevens waarvoor ze de juiste rechten hebben, niet kunnen lezen of schrijven. 

  Sommige typen serviceonderhoud resulteren in onderbrekingen van de service en vallen niet onder onbeschikbaarheid van de service zoals dit hierboven wordt gedefinieerd. Voor zover dit mogelijk is, wordt de Klant met voldoende kennisgeving vooraf geïnformeerd over dergelijk onderhoud. Dergelijk onderhoud wordt bij voorkeur uitgevoerd buiten de normale kantooruren en op een dergelijke wijze dat de service zo min mogelijk wordt onderbroken. Desondanks kan het onderhoud na een kennisgeving kort vooraf of zonder kennisgeving worden uitgevoerd en kan het onderhoud tijdens kantooruren worden uitgevoerd indien dit nodig is om fouten in de service te herstellen of om te voorkomen dat fouten in de service optreden. De beschikbaarheid van de service is afhankelijk van het gebruik van internet. Dit kan onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen buiten de controle van SuperOffice. Vertragingen, leveringsfouten of onbeschikbaarheid door zulke problemen zijn niet inbegrepen in de onbeschikbaarheid van de service zoals hierboven gedefinieerd. 

  Als de service tijdens een gegeven kalendermaand minder dan 99,8% beschikbaar is en dit wordt veroorzaakt door een fout in de omgeving, apparatuur of software van SuperOffice, kan de Klant een claim indienen voor evenredige verlaging van de abonnementskosten die voor de desbetreffende kalendermaand zijn berekend. Andere situaties, bijvoorbeeld onbeschikbaarheid die is veroorzaakt door communicatiefaciliteiten, externe factoren of de apparatuur of software van de Klant, geven de Klant geen recht op het indienen van een claim voor verlaging van de abonnementskosten.

  Om in aanmerking te komen voor het indienen van een claim moet de Klant SuperOffice informeren wanneer de Applicatie onbeschikbaar is. Dit gebeurt door binnen 3 werkdagen na een incident per e-mail een nieuw supportverzoek voor de serviceaccount van de Klant te verzenden naar community.superoffice.com. De Klant moet alle relevante gegevens met betrekking tot het incident geven, inclusief maar niet beperkt tot een gedetailleerde beschrijving, het aantal getroffen gebruikers en de locatie van deze gebruikers en eventuele pogingen van de Klant om het incident op te lossen. De berekening van onbeschikbaarheid begint nadat de Klant SuperOffice hierover heeft geïnformeerd of nadat SuperOffice zich op een andere manier van de onbeschikbaarheid bewust wordt. SuperOffice zal zich inspannen en de beschikbare informatie gebruiken om een claim te valideren en te goeder trouw te beoordelen of de claim in aanmerking komt. SuperOffice zal zich inspannen om een claim binnen dertig (30) dagen te verwerken. 

  5. Fouten en foutberichten

  Er is sprake van een fout als de Klant geen toegang heeft tot de service volgens het beschikbaarheidsniveau van de service in clausule 4 hierboven of als de service verminderde functionaliteit heeft en dit wordt veroorzaakt door omstandigheden waarvoor SuperOffice verantwoordelijk is. Wanneer een fout optreedt, informeert de Klant SuperOffice per e-mail en levert een beschrijving van de fout en de omstandigheden waarin deze optreedt (fouten die verband houden met de beschikbaarheid van de service, moeten echter worden gemeld via een aparte berichtprocedure die in clausule 4 hierboven is beschreven). SuperOffice zal proberen fouten te corrigeren binnen een redelijk tijdsbestek nadat de Klant SuperOffice over de fout heeft geïnformeerd en SuperOffice heeft bevestigd dat de foutcorrectie is gestart. Op verzoek van SuperOffice biedt de Klant de nodige hulp om het foutincident te reproduceren/identificeren. 

  6. Support

  De Klant heeft het recht gebruik te maken van de supportservice van onze centrale supportafdeling in Vilnius tijdens normale werktijden (08.00-16.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Kerstavond, Oudjaarsavond en andere nationale feestdagen) of op specifieke tijden die door SuperOffice zijn aangegeven. Supportverzoeken moeten worden ingediend bij het Support Center van de SuperOffice Community (community.superoffice.com). De Klant krijgt vrije toegang tot de community; hiertoe behoren de Resources, de gebruikershandleidingen “Learn-the-Essentials”, de Help-bestanden en de video's “How-to”. Alle gebruikers hebben vrije toegang tot de cursussen E-Learning voor SuperOffice in de Applicatie.  

  Support houdt in dat SuperOffice zich optimaal zal inspannen om softwareproblemen op te lossen aan de hand van een door de Klant verstrekte, gedetailleerde beschrijving van het probleem. Het vinden van een oplossing wordt niet gegarandeerd. Het beheer en de configuratie van de Applicatie voor de Klant maken geen deel uit van het Contract. 

  Er is toegang tot de supportservice met inachtneming van de volgende richtlijnen:

  • Klanten met meer dan 3 gebruikers moeten een contactpersoon aanwijzen, die tegenover SuperOffice als aanspreekpunt van de Klant fungeert.
  • De Klant zal alle middelen aanwenden en hooggekwalificeerd personeel inzetten om de oorzaak van het probleem op te sporen en gedetailleerde gegevens te verstrekken aan het supportpersoneel.
  • Situaties die niet overeenkomen met de bovengenoemde voorwaarden zullen op basis van de door SuperOffice gehanteerde uurtarieven voor consultancy worden gefactureerd. 

  Support dekt alleen de Applicatie wanneer deze gebruikt wordt op de door SuperOffice voorgeschreven wijze en kan daarom niet worden uitgebreid tot andere configuraties van de besturingssystemen en browsers, enzovoort. Support dekt evenmin reparaties van de inhoud van de databases en problemen die door de Klant zijn veroorzaakt. Support dekt evenmin support van alles buiten de Applicatie waarop de Klant is geabonneerd en problemen die uitsluitend betrekking hebben op hardware, interne netwerken en internetverbindingen van de Klant en/of randapparatuur die ten opzichte van de Applicatie op volkomen autonome wijze functioneert. 

  SuperOffice behoudt zich het recht voor om een cursus of adviesservice aan te bevelen, wanneer de support het karakter heeft van een algemene trainingscursus. SuperOffice behoudt zich eveneens het recht voor om de Klant specificaties te verstrekken voor mogelijke oplossingen. De Klant moet vervolgens proberen deze beschrijving uit te voeren om zodoende het probleem in kwestie op te lossen.  

  Deze support omvat geen enkele vorm van adviesservice. De Klant kan zo nodig aanvullende professionele diensten aanschaffen. 

  7. Verantwoordelijkheid

  Het Contract wordt geschonden als de partijen niet voldoen aan de verplichtingen die in het Contract worden gedefinieerd.  

  Het wordt niet beschouwd als een schending van het Contract door SuperOffice als de Applicatie onbeschikbaar is als gevolg van fouten, verminderde functionaliteit heeft of de Klant een slechte responstijd ervaart als gevolg van omstandigheden buiten de controle van SuperOffice of als resultaat van omstandigheden die verband houden met de Applicatie, mits SuperOffice de fout binnen redelijke tijd probeert te corrigeren. De verplichting van SuperOffice om te proberen de fout te corrigeren reikt uitsluitend tot wat onder de gegeven omstandigheden redelijk is.  

  SuperOffice biedt geen garantie of belofte dat de functionaliteit in de software voldoet aan de individuele vereisten, verwachtingen of behoeften van de Klant. SuperOffice geeft garantie noch belofte dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden tijdens de uitvoering van de Applicatie. De Klant erkent dat er van tijd tot tijd fouten kunnen optreden en doet afstand van het recht om een claim in te dienen voor compensatie als resultaat van opgetreden fouten (behalve verlaging van de abonnementskosten door gebrek aan beschikbaarheid van de Dienst in overeenstemming met het beschikbaarheidsniveau, zoals hierboven in clausule 4 is vastgesteld). 

  SuperOffice is onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk voor indirecte verliezen, inclusief maar niet beperkt tot winstderving van enig type, verliezen als gevolg van vertragingen in het opstarten van de Applicatie of onderbrekingen van de Applicatie, verloren goodwill, ontneming en claims van derden. SuperOffice is uitsluitend aansprakelijk voor fouten in de software als SuperOffice niet probeert fouten te corrigeren waarvan SuperOffice heeft bevestigd dat dit wel zal worden geprobeerd. Er wordt geen garantie gegeven dat de fout op bevredigende wijze wordt hersteld. Aansprakelijkheid is beperkt tot de directe verliezen die door de Klant zijn gedocumenteerd en dergelijke aansprakelijkheid is voor de volledige duur van het Contract beperkt tot de compensatie voor één Contracttermijn. Er kan geen claim tot aansprakelijkheid worden ingediend als resultaat van fouten in de software of de Applicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de onderhavige clausule (7), zie echter clausule 8. 

  8. Juridische gebreken

  Als een derde partij gerechtelijke stappen onderneemt omdat de Applicatie het copyright, de titel of de industriële rechten van een ander in Nederland schendt, verdedigt SuperOffice op eigen kosten de belangen van de Klant. Dit is echter alleen van toepassing voor zover de Klant SuperOffice onmiddellijk over dergelijke stappen informeert, SuperOffice volledige controle over de kwestie krijgt en de Klant in de onderhandelingen en potentiële gerechtelijke acties samenwerkt met SuperOffice. In dat geval dekt SuperOffice toegewezen juridische kosten en compensatie. Er kunnen tegen SuperOffice geen andere claims als resultaat van juridische gebreken worden ingediend dan de claims genoemd in de onderhavige clausule (8).  

  9. Persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid

  9.1 Doel

  Het doel van deze clausule 9 bestaat erin de verwerking van persoonlijke gegevens door SuperOffice namens de Klant te regelen, terwijl de Applicatie zoals verder in het Contract beschreven wordt aangeboden. In deze clausule 9 wordt de Klant “Verantwoordelijke” genoemd en wordt SuperOffice “Verstrekker” genoemd. 

  9.2 Verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke (Klant)

  De Verantwoordelijke moet voor toegang tot de service bepaalde gegevens aan de Verstrekker doorgeven, inclusief de juiste naam, contactgegevens en e-mailadressen van de gebruikers. Bovendien moeten de gebruikers van de service de Verstrekker toestaan sessiegegevens op te slaan en op te halen via ‘cookies’, die nodig zijn om de aan-/afmeldingsprocedures die in de service worden gebruikt mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot de Applicatie.  

  De Verantwoordelijke erkent en accepteert dat om het even welke persoonlijke gegevens die de Verantwoordelijke naar de Applicatie uploadt, zoals geüploade persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de eigen klanten van de Verantwoordelijke, kunnen worden overgedragen aan een derde, in Noorwegen gevestigde partij, die zal zorgen voor de hosting van de Applicatie, met inbegrip van het leveren van alle hardware, infrastructuur, gegevensopslag en communicatielijnen. Wijziging van de hierboven genoemde derde partij moet, indien mogelijk, 60 dagen tevoren worden aangekondigd. De verplichtingen van de derde partij met betrekking van de persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een afzonderlijk contract betreffende gegevensverwerking tussen de Verstrekker en de derde partij binnen het kader van deze clausule 9. Alle gegevens van de Applicatie worden opgeslagen op in EU/EER (Europese Economische Ruimte) gevestigde servers.

  De Verantwoordelijke heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle Gebruikers (gedefinieerd als de eigen gebruikers van de Verantwoordelijke) die door de Verantwoordelijke in de Applicatie zijn geregistreerd, hiervan op de hoogte worden gebracht en hun toestemming hebben gegeven om de persoonlijke gegevens door de Verstrekker te laten verwerken in overeenstemming met dit Contract. De Verantwoordelijke zal in zijn overeenkomsten met de Gebruikers aangeven dat de Verstrekker toegang tot hun persoonlijke gegevens heeft. De Verantwoordelijke zal in zijn overeenkomsten met de Gebruikers uitdrukkelijk aangeven dat de Gebruikers, door het aangaan van een dergelijke overeenkomst, actief ermee instemmen dat de Verstrekker zijn toegang tot de gegevens benut om statistieken van de gebruikerspatronen te genereren die door de klantenservice van de Verstrekker kunnen worden gebruikt om gerichte ondersteuning aan de Verantwoordelijke te bieden.

  De Verantwoordelijke is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de procedures, richtlijnen, updates en veranderingen van de Applicatie op ieder gegeven ogenblik nageleefd worden.

  9.3 Verantwoordelijkheid van de Verstrekker (SuperOffice)

  De Verstrekker zal alleen persoonlijke gegevens namens de Verantwoordelijke verwerken in overeenstemming met dit Contract en voor zover dit redelijk en noodzakelijk is om zijn verplichtingen krachtens het Contract na te leven.  

  Voorts zal de Verstrekker voldoen aan de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals geïmplementeerd in de Noorse wet op de persoonsgegevens 14.4.2000 nr. 31, met inbegrip van het regelement van persoonsgegevens van 15 december 2000 nr. 1265. Volgens deze Overeenkomst is de Verstrekker verplicht de nodige maatregelen op technisch en organisatiegebied te nemen teneinde de persoonlijke gegevens te beschermen tegen willekeurige/onwettelijke vernietiging, willekeurig verlies, evenals tegen niet-geautoriseerde wijziging, verspreiding of toegang.  

  De Verstrekker zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de geregistreerde persoonlijke gegevens juist zijn en te allen tijde geactualiseerd worden. Hierbij zal de Verstrekker met de Verantwoordelijke samenwerken wanneer de Gebruikers hun wettelijk recht uitoefenen om toegang tot hun eigen persoonlijke gegevens te verkrijgen. Indien de gegevens niet correct zijn, zal de Verstrekker zorgen dat de gegevens gewist of gecorrigeerd worden.  

  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en tenzij het niet is toegestaan de gegevens gedurende een onbeperkte periode te bewaren, zal de Verstrekker alle redelijke maatregelen treffen om de gegevens binnen een redelijke termijn te vernietigen, met inachtneming van de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn of verwerkt worden.  

  De Verstrekker zal geen toegang verlenen tot de gegevens aan derden of deze gegevens bij derden verspreiden tenzij dit noodzakelijk of toegestaan is in overeenstemming met dit Contract, of tenzij de Verantwoordelijke hiertoe zijn schriftelijke toestemming verleent. 

  10. Geheimhoudingsplicht

  SuperOffice en iedereen die namens SuperOffice informatie ontvangt over de Klant en het bedrijf, de relaties en andere gegevens van de Klant die als vertrouwelijke informatie zijn gemarkeerd, is verplicht die informatie niet zonder toestemming van de Klant aan buitenstaanders kenbaar te maken. Dit geldt als zodanig ook voor de Klant. De Klant beschermt ook alle andere informatie die SuperOffice aan de Klant levert, of informatie waarvan de Klant zich bewust wordt, en behandelt deze als vertrouwelijk. Dit is van toepassing voor zover dat de Klant moet hebben begrepen dat de informatie vertrouwelijke informatie van SuperOffice is. De verplichting om informatie te behandelen als vertrouwelijk blijft van kracht nadat dit Contract is verlopen.  

  11. Prijzen en betaling

  11.1 Lopende abonnementen

  De maandelijkse abonnementskosten voor toegang tot de Applicatie worden aangegeven op het Initiële orderformulier. De prijs wordt berekend op basis van het totaalaantal gebruikers in elk Gebruikersplan dat toegang krijgt tot de Applicatie maal de prijs per Gebruikersplan die op een gegeven moment van kracht is. Als de Klant toegang voor aanvullende gebruikers en Gebruikersplannen bestelt (zie clausule 12), is de prijs per gebruiker de op dat moment geldende, officiële prijs van SuperOffice of, indien van toepassing, de overeengekomen prijs. De Klant wordt gefactureerd voor extra gebruikers volgens de Gebruikersplannen voor de periode vanaf het moment van bevestiging van de order door SuperOffice en tot het einde van de lopende factuurperiode. Toegevoegde gebruikers worden opgenomen in het totaalaantal gebruikers per Gebruikersplan op basis van de abonnementskosten voor latere factuurperioden.  

  Het Contract wordt vooraf gefactureerd. De factuur dekt een periode conform de overeengekomen Factuurperiode. De eerste Factuurperiode wordt berekend vanaf de maandwisseling die volgt op de Contractdatum.  

  De Klant kan de Factuurperiode wijzigen. De wijziging wordt van kracht met ingang van de volgende Factuurperiode. Prijzen en abonnementskosten zullen worden aangepast conform de officiële prijslijst van SuperOffice.  

  11.2 Expansieservices

  Expansieservices zijn beschikbaar op klantenbasis. Hiermee wordt integratie via Web Services API's, aanpassingsprogramma's voor de Gebruikersplannen van de Applicatie en toegang tot de Developer Community mogelijk. De prijzen zijn beschikbaar op de prijspagina's van www.superoffice.nl.

  11.3 Gemeten services

  Hiertoe behoren 1) opslagruimte, 2) mailingen voor de massamailingsfunctionaliteit, 3) Customer Service-mailafhandeling en 4) grote aantallen bezoekers van het Customer Center. Het maximumgebruik staat vermeld op de prijspagina's van www.superoffice.nl. Gebruik boven het maximumgebruik wordt gefactureerd conform het principe "betaling op basis van gebruik" binnen de perioden en wordt toegevoegd aan de volgende Factuurperiode. Het werkelijke gebruik van de gemeten services is beschikbaar in de Applicatie voor de beheerders van de Klant. De perioden voor de gemeten services staan vermeld op de officiële prijspagina's van www.superoffice.nl 

  11.4 Extra services

  Andere bedragen voor services, zoals goedgekeurde consultancyvergoedingen, worden gefactureerd nadat de relevante service is uitgevoerd en tegen de afgesproken prijzen. 

  12. Aanpassingen van het aantal gebruikers

  De Klant kan op elk gewenst moment het Contract uitbreiden om aanvullende gebruikers te dekken. Deze orders worden via e-mail ingediend, met gebruik van een orderformulier, door een e-mail te verzenden of online een order te plaatsen in onze webshop SuperMarket. De order wordt ingediend door de persoon met de bevoegdheid om de Klant te verplichten. De order is bindend voor de Klant wanneer deze eenmaal is ingediend en wordt onderdeel van het Contract na bevestiging van de order via e-mail door SuperOffice. De order wordt uitgevoerd nadat SuperOffice de order schriftelijk heeft bevestigd. Daarna is de order een onderdeel van dit Contract.  

  De Klant kan het aantal gebruikers per Gebruikersplan van de Applicatie verminderen. De vermindering van het aantal gebruikers dat door dit Contract wordt gedekt moet schriftelijk geschieden. Verminderingen zijn van toepassing vanaf het einde van de lopende Factuurperiode, mits een schriftelijk bericht van deze vermindering per e-mail, brief of fax ten minste 30 dagen voor het einde van de lopende Factuurperiode is verzonden en ontvangen. Als het verminderingsbericht niet conform deze bepaling wordt verzonden, worden de Abonnementskosten niet verlaagd tot de volgende Factuurperiode waarin aan deze bepaling van berichtgeving 30 dagen vooraf is voldaan. Uw Applicatie downgraden (naar een Gebruikersplan met minder functionaliteit) kan leiden tot verlies van inhoud, functies of de capaciteit van de Applicatie die beschikbaar voor u is onder uw account, en SuperOffice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.  

  De Klant kan Gebruikersplannen toewijzen aan de eigen gebruikers. 

  13. Beëindiging van het contract

  Elk van beide partijen kan het Contract beëindigen. De beëindiging van het Contract moet schriftelijk geschieden en wordt van kracht met ingang van het einde van de lopende Contractperiode. Indien de klant opzegt voor het einde van de huidige Contractperiode, zal de klant nog steeds moeten betalen voor de gehele Contractperiode. Er moet ten minste 30 dagen voor het einde van de Contractperiode een schriftelijk bericht van beëindiging naar de andere partij worden verzonden. De beëindiging impliceert geen terugbetaling van de kosten en geeft uitsluitend aan dat voor een komende Contractperiode het Contract niet wordt verlengd.  

  Wanneer een kennisgeving die de beëindiging van het Contract beoogt niet uitgevoerd wordt overeenkomstig de in alinea 1 opgenomen bepalingen, wordt het Contract automatisch verlengd voor een nieuwe Factuurperiode.  

  Als de Klant de bedragen niet betaalt voor de vervaldatum, een betalingsachterstand oploopt of op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen onder het Contract, heeft SuperOffice het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen. SuperOffice heeft het recht om gebruikersaanmelding op te schorten indien na het bericht van SuperOffice betalingen open blijven staan.  

  14. Overdracht van gegevens

  De Klant heeft de optie om een kopie van zijn gegevens in de service op te halen en moet hiertoe ten minste 3 werkdagen van tevoren een verzoek indienen bij SuperOffice. Bij beëindiging van het Contract wordt de hoofdgebruiker van de Klant (de Beheerder) doorverwezen naar een speciale URL bij het aanmelden met de optie om documenten in een zip-bestand en de database in een .bak-bestand te downloaden. Na 30 dagen worden alle gegevens van de Klant verwijderd van de servers en faciliteiten van SuperOffice.  

  SuperOffice kan ermee instemmen om te helpen bij het converteren van gegevens naar een andere indeling die door de Klant is opgegeven. SuperOffice factureert als gevolg van deze bepaling en de conversie van gegevens de totale tijd volgens de gangbare prijzen voor dergelijke hulp van SuperOffice. SuperOffice behoudt zich het recht voor om Klantgegevens achter te houden in verband met eventuele schending van dit Contract, inclusief wanbetaling.

  15. Overdracht van rechten

  SuperOffice kan zijn rechten en/of plichten onder dit Contract in hun geheel of gedeeltelijk overdragen, mits dit de prestaties van het Contract niet wezenlijk belemmert. Dit moet, indien mogelijk, 30 dagen tevoren worden aangekondigd. De Klant kan zijn rechten en plichten onder dit Contract niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van SuperOffice. Deze goedkeuring kan redelijkerwijs niet worden geweigerd. SuperOffice kan zijn verplichtingen onder het Contract in hun geheel of gedeeltelijk door een derde partij laten uitvoeren en SuperOffice mag gebruikmaken van onderleveranciers.  

  16. Informatie aan Klanten

  De Klant gaat ermee akkoord dat SuperOffice de Klant en de Gebruikers van tijd tot tijd relevante informatie kan sturen, inclusief marketingmaterialen van SuperOffice, tenzij de Klant er specifiek om vraagt deze informatie niet te ontvangen. Omdat deze Applicatie een online softwareservice is, kan het nodig zijn alle Klanten en gebruikers van tijd tot tijd belangrijke informatie of kennisgevingen met betrekking tot de werking van de Applicatie te sturen. Dergelijke kennisgevingen omvatten ook gebruikers die ervoor hebben gekozen relevante informatie niet te ontvangen. SuperOffice geeft geen Klantgegevens of persoonlijke gegevens door aan derden voor andere doelen dan het helpen van SuperOffice bij het uitvoeren en leveren van de service.  

  17. Wijzigingen in contactgegevens

  Alle wijzigingen in de contactgegevens van de Klant, inclusief adreswijzigingen en wijzigingen van de contactpersoon van de Klant met de bevoegdheid om de Klant te verplichten, dienen schriftelijk aan SuperOffice te worden doorgegeven. De Klant neemt het op zich om te allen tijde juiste informatie te verstrekken over de identiteit van de gebruiker en een juist en geldig e-mailadres op te geven.

  18. Aanpassingen

  SuperOffice behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de voorwaarden en bepalingen van dit Contract met een voorafgaande kennisgeving van vier (4) maanden. Deze aanpassingen worden van kracht bij aanvang van de volgende Factuurperiode en niet eerder dan na afloop van het Initieel jaarlijks contract. Als aanpassingen in een clausule van dit Contract zijn geregeld, is de daarin genoemde voorafgaande kennisgeving van toepassing.  Alle Klanten worden over dergelijke aanpassingen geïnformeerd via e-mail of via publicatie van de informatie op de websites of Klantensupportpagina's van SuperOffice.  

  19. Geschillen

  De rechten en verplichtingen van de partijen volgens het Contract worden in hun geheel beheerst door de nationale wetgeving die van toepassing is op SuperOffice. Indien er een geschil ontstaat betreffende de interpretatie van het Contract, zullen de partijen dit geschil proberen op te lossen door middel van minnelijke onderhandelingen. Indien het geschil niet op die manier kan worden opgelost, zal het verwezen worden naar de gewone rechtbanken op de maatschappelijke zetel van SuperOffice als uitsluitende locatie.

  20. Met wie heeft u een contract:

  Onderstaand in de tabel ziet u de details van de diverse vestigingen met wie u een contract kunt afsluiten.

  Bent u gevestigd in:

  U heeft een contract met:

  Opmerkingen kunt u sturen naar:

  Deze wetgeving is van kracht:

  Deze rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie:

  Denmark

  SuperOffice Danmark A/S

  Delta Park 46, DK-2665 Vallensbæk Strand, Danmark

  Norwegian

  Oslo, Norway

  Finland and Sweden

  SuperOffice Sweden AB

  Ynglingagatan 14,

  SE-113 47 Stockholm, Sverige

  Norwegian

  Oslo, Norway

  Norway

  SuperOffice Norge AS

  Wergelandsveien 7
  NO-0167 Oslo, Norge

  Norwegian

  Oslo, Norway

  Germany

  SuperOffice GmbH

  Martin-Schmeißer-Weg 3b, D-44227 Dortmund, Germany

  Norwegian

  Oslo, Norway

  United Kingdom and  Ireland

  SuperOffice Software Ltd.

  Cranfield Innovation Centre, Cranfield University Technology Park, University Way, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0BT, United Kingdom

  Norwegian

  Oslo, Norway

  Switzerland

  SuperOffice Team Brendel AG

  Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach, BL, Switzerland

  Norwegian

  Oslo, Norway

  Netherlands, Belgium and Luxembourg

  SuperOffice Benelux B.V.

  De Admirant, Emmasingel 29.41, 5611 AZ  Eindhoven, Nederland

  Norwegian

  Oslo, Norway