Coming soon: Your brand new Help Center & Community! Get a sneak-peek here

SuperOffice CRM Online Subscription Agreement

In this article

  Vilkår for bruk

  1. Avtalens omfang

  Avtalen gir Kunden tilgang til og rett til å bruke Programvare fra SuperOffice (tilgang til Programvare kalles heretter "Tjenesten") så lenge avtaleperioden varer, og med den funksjonaliteten som Tjenesten til enhver tid har.

  Tjenesten installeres på servere i lokalene til vertspartnerne for SuperOffice, og Kunden får tilgang til Tjenesten via Internett ved å logge seg på med et angitt brukernavn og passord. SuperOffice beholder alle rettigheter til alle elementer som Tjenesten består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Avtalen innebærer at Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte, slik det er definert under punkt 6 av denne Avtalen.

  Denne avtalen ble sist oppdatert 19. desember 2017. Den gjelder mellom Kunden og SuperOffice etter datoen du aksepterer denne Avtalen.

  1.1 Gratis prøveperiode

  Hvis du registrerer deg på vårt webområde for en gratis prøveperiode på våre tjenester, aktiverer vi kostnadsfritt en eller flere tjenester for deg, til det som kommer først av a) den gratis prøveperioden utløper eller b) datoen for eventuelle tjenester du kjøper. Denne Avtalen gjelder også den Gratis prøveperioden.

  OBS: Eventuelle data du legger inn i Tjenestene eller konfigurasjoner som gjøres i løpet av prøveperioden, mistes permanent med mindre du kjøper et abonnement av den samme Tjenesten før prøveperioden utløper. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe Tjenestene du bruker i prøveperioden, før den Gratis prøveperioden utløper, kan du fortsette å bruke dataene og konfigurasjonene etter prøveperiodens utløp. Før prøveperioden slutter kan du bestemme deg for å starte fra bunnen av med en ny eller ren database for tjenestene du kjøper, eller fortsette med dataene som allerede har blitt lagt inn i prøveperioden.

  Dere får ikke tilgang til Tjenesten hvis dere er en konkurrent, med unntak av med vårt skriftlige samtykke. Du får ikke tilgang til Tjenesten for å overvåke tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanseformål eller konkurrerende formål.

  1.2 Definisjoner

  "Avtaledato" er datoen du signerer det første bestillingsskjemaet. Fra denne datoen er dere vår kunde og vi vil aktivere Tjenesten for dere uten unødvendige forsinkelser.

  "Årsavtale" betyr at du binder deg for en første 12-månedersperiode. Avtalen vil automatisk bli fornyet for en løpende avtaleperiode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet.

  "Avtaleperioden" er den gjeldende avtaleperioden. Dette betyr at den første avtaleperioden er på 12 måneder før den endres til å samsvare med Fakturaintervallet du er i.

  "Fakturaintervall" er det samme som "Betalingsperiode", og angis i det første bestillingsskjemaet eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt.

  Abonnementsavgift” er hele beløpet du belastes for å bruke tjenesten i henhold til ditt Fakturaintervall.

  "Gjeldende faktureringsperiode" brukes ved fakturering av ekstra Brukerplaner og ekstra tjenester.

  Datasubjekter” er kundens (Behandlingsansvarlige) egne brukere som beskrevet i punkt 9.

  Første bestillingsskjema” brukes til å beskrive dokumentene (inkludert informasjon om antall Brukerplaner, Fakturaintervall, priser osv.) som skal signeres når man bestiller Tjenesten.

  Brukerplan” er navnet på planen som tilordnes en enkelt bruker for et bestemt funksjonssett.

  Målte tjenester” er uttrykket som brukes for måling av lagringsvolum, månedlige volum med masseutsendelser av e-post og unike månedlige pålogginger i kundesenteret.

  Betal per bruk” brukes når den faktiske bruken av “Målte tjenester” overskrider grensene som er angitt for Tjenesten.

  2. Avtalevilkår

  Avtalen er en løpende avtale som løper til den blir sagt opp av en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 13. Bruk av eller innsending av en ordre om Tjenestene innebærer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og SuperOffice.

  3. Begrenset bruk

  Retten til bruk av Tjenesten er begrenset til det antall Brukere som er angitt i det første bestillingsskjemaet.

  Hvis Brukeren har behov for å utvide Avtalen slik at den dekker flere brukere så må bruksrettighetene for ytterligere Brukere bestilles fra SuperOffice i samsvar med prosedyrene i punkt 12.

  Brukerne skal bare være Kundens ansatte eller konsulenter som utfører tjenester for Kunden i henhold til en annen avtale. Brukerne må forplikte seg til å overholde disse betingelsene. Kunden må forplikte seg til ikke å gi andre tilgang til Tjenesten eller dokumentasjonen, enten direkte eller indirekte, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av Avtalen.

  Kunden kan bare bruke Tjenesten til Kundens interne formål. Kunden har ikke rett til å foreta databehandling på vegne av en tredjepart ved hjelp av Tjenesten. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser og kravene i denne Avtalen. Kunden er ansvarlig for alle data, alt materiale og informasjon som Kunden eller dennes Brukere behandler ved hjelp av Tjenesten. Kunden må ikke bruke Tjenesten til å sende ulovlig søppelpost eller annet ulovlig materiale. Kunden må ikke lagre eller sende materiale som inneholder programvarevirus og liknende skadelig programkode, skript, filer eller programmer. Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre integriteten eller ytelsen til Tjenesten eller dataene den inneholder.

  I tilfelle av brudd på disse vilkårene har SuperOffice rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra SuperOffice' side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden.

  4. Tjenestetilgjengelighet

  Nivået for tjenestetilgjengelighet er 99,8 %. Den månedlige prosentvise tilgjengeligheten er definert som det totale antallet minutter i en gitt kalendermåned minus det totale antallet minutter med tjenesteutilgjengelighet i løpet av den aktuelle måneden, fordelt på det totale antallet minutter i den aktuelle kalendermåneden. Tjenesteutilgjengelighet defineres som en periode der Kundene ikke kan lese eller skrive data selv om de egentlig har tillatelse til det.

  Enkelte typer vedlikehold av Tjenesten vil føre til avbrudd i driften av Tjenesten, og dette er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor. I den grad det er mulig, skal Kunden få tilstrekkelig forvarsel om slikt vedlikehold. Slikt vedlikehold vil primært bli forsøkt utført utenom vanlig kontortid og på en slik måte at Tjenesten forstyrres minst mulig. Likevel kan vedlikehold utføres på kort varsel eller uten forvarsel, og det kan utføres innenfor vanlig kontortid hvis dette er nødvendig for å rette opp feil i Tjenesten, eller for å hindre feil i Tjenesten i å oppstå. Tjenestetilgjengeligheten avhenger av tilgang til Internett, noe som kan være forbundet med begrensninger, forsinkelser og andre problemer som er utenfor SuperOffice' kontroll. Forsinkelser, manglende levering eller utilgjengelighet som skyldes slike problemer, er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor. 

  Hvis Tjenesten er tilgjengelig mindre enn 99,8 % av tiden i løpet av en gitt kalendermåned, og dette skyldes feil i SuperOffice' miljø, utstyr eller programvare, kan Kunden kreve en forholdsvis reduksjon i abonnementsavgiften for den aktuelle kalendermåneden. Andre forhold, f.eks. utilgjengelighet som skyldes kommunikasjonstjenester, eksterne faktorer eller Kundens utstyr eller programvare, gir ikke Kunden rett til å kreve reduksjon i abonnementsavgiften.

  For å være berettiget til å sende inn et krav, må Kunden varsle SuperOffice om at Tjenesten er utilgjengelig, ved å sende inn en ny brukerstøttehenvendelse til vårt supportsenter på community.superoffice.com innen 3 arbeidsdager etter at et problem er oppstått. Kunden må oppgi all nødvendig informasjon om hendelsen, inkludert, men ikke begrenset til, en detaljert beskrivelse, hvor mange brukere som er berørt, hvor disse brukerne befinner seg, og hva Kunden har gjort for å forsøke å løse problemet. Beregningen av utilgjengelighet begynner etter at Kunden har varslet SuperOffice om det, eller etter at SuperOffice på annen måte blir oppmerksom på utilgjengeligheten. SuperOffice vil gjøre sitt ytterste basert på den informasjonen som er tilgjengelig, for å bekrefte gyldigheten av et krav og i god tro vurdere om kravet er berettiget. SuperOffice vil gjøre sitt ytterste for å behandle slike krav innen 30 dager.

  5. Feil og feilvarsling

  Det er en feil hvis Kunden ikke har tilgang til Tjenesten i henhold til nivået for tjenestetilgjengelighet som er definert under punkt 4 ovenfor, eller hvis Tjenesten har redusert funksjonalitet på grunn av forhold som SuperOffice er ansvarlig for. Når det oppstår en feil, må Kunden varsle SuperOffice gjennom vårt Support-senter slik det er angitt i punkt 4 over og beskrive feilen og situasjonen den oppstod i (vær imidlertid oppmerksom på at det er en annen varslingsprosedyre som gjelder for feil knyttet til tjenestetilgjengelighet, jf. punkt 4 ovenfor). SuperOffice vil prøve å rette feil innen rimelig tid etter at Kunden har varslet SuperOffice om feilen og SuperOffice har bekreftet at feilretting er igangsatt. Hvis SuperOffice ber om det, må Kunden yte nødvendig hjelp med å gjenskape/identifisere feilen.

  6. Brukerstøtte

  Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte fra vår sentrale brukerstøtteavdeling i Vilnius innenfor vanlig arbeidstid (08.00–16.00 mandag til fredag med unntak av julaften, nyttårsaften og andre offentlige fridager), eller i bestemte tidsrom angitt av SuperOffice. Forespørsler om kundestøtte sendes til vårt supportsenter i SuperOffice-fellesskapet (community.superoffice.com). Kunden får fri tilgang til fellesskapet, inkludert vårt ressurssenter, grunnleggende brukerveiledninger, hjelpefiler og "Hvordan-videoer". Alle brukere har fri tilgang til SuperOffice e-læringsklasser i Tjenesten.

  Brukerstøtte innebærer at SuperOffice etter beste evne skal løse programvareproblemer basert på Kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning. Administrasjon eller konfigurering av Tjenesten for Kunden er ikke inkludert i Avtalen.

  Levering av brukerstøttetjenester skal foregå i henhold til følgende retningslinjer:

  • Kunder med mer enn tre brukere må utpeke en brukerstøttekontakt som vil fungere som Kundens kontaktpunkt med SuperOffice.
  • Kunden vil bruke sine beste og mest kvalifiserte medarbeidere til å lete etter årsaken til problemet og å dele detaljert informasjon med brukerstøttepersonellet.
  • Tilfeller som ikke samsvarer med vilkårene som er nevnt over vil bli fakturert etter SuperOffice sine gjeldende timesatser for konsulenttjenester.

  Brukerstøtten skal bare dekke Tjenesten når den brukes i henhold til SuperOffice' anbefalinger, og dekker derfor ikke andre konfigurasjoner med hensyn til operativsystemer, nettlesere og lignende. Brukerstøtten dekker heller ikke reparasjon av innhold i databaser eller problemer som er forårsaket av Kunden. Videre dekkes ikke brukerstøtte som ikke angår Tjenesten Kunden abonnerer på, eller problemer som bare er knyttet til Kundens maskinvare, interne nettverk og Internett-tilkoblinger og/eller eksterne enheter som er helt uavhengige av Tjenesten.

  SuperOffice forbeholder seg retten til å anbefale opplæringskurs eller konsulenttjenester hvis brukerstøtten gis i form av generell opplæring. SuperOffice forbeholder seg også retten til å sende Kunden beskrivelser av mulige løsninger som Kunden selv må forsøke å følge for å løse det aktuelle problemet.

  Brukerstøtten inkluderer ingen form for konsulenttjenester. Kunden kan kjøpe tilleggstjenester etter behov.

  7. Ansvarsområde

  Det foreligger brudd på Avtalen hvis partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i Avtalen.

  Det skal ikke anses som et brudd på Avtalen fra SuperOffices side hvis Tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis Kunden får dårlig responstid på grunn av forhold som er utenfor SuperOffices kontroll eller på grunn av forhold som er knyttet til Tjenesten, hvis SuperOffice forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. SuperOffice sin plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene.

  SuperOffice gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i Programvaren vil oppfylle Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. SuperOffice gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av Tjenesten. Kunden erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå feil, og avstår fra retten til å kreve kompensasjon for feil som oppstår (med unntak av reduksjon i abonnementsavgiften på grunn av manglende tjenestetilgjengelighet, slik det framgår under punkt 4).

  SuperOffice er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, blant annet tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og krav fra tredjeparter. SuperOffice er bare ansvarlig for feil i Programvaren hvis SuperOffice ikke forsøker å rette feil som SuperOffice har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen vil bli rettet på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for én Avtaleperiode. Det kan ikke fremsettes krav om erstatning på grunn av feil i Programvaren eller Tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig angitt under punkt 7, men se punkt 8.

  8. Juridiske mangler

  Hvis en tredjepart går til søksmål og hevder at Tjenesten krenker en annen parts opphavsrett, eiendomsrett eller bransjerelaterte rettigheter i Norge, skal SuperOffice for egen regning forsvare Kundens interesser. Dette gjelder imidlertid bare i den grad at Kunden umiddelbart varsler SuperOffice om søksmålet, og at SuperOffice får full kontroll over saken, og at Kunden samarbeider med SuperOffice under forhandlingene og under en eventuell rettssak. SuperOffice skal i slike tilfeller dekke saksomkostninger og erstatning som tilkjennes. Ingen andre krav enn det som er angitt under punkt 8, kan fremsettes overfor SuperOffice på grunn av juridiske mangler.

  9. Behandling av personopplysninger

  9.1 Formål

  Formålet med dette punkt 9 er å regulere SuperOffice sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden mens selskapet leverer Tjenesten slik det er beskrevet i denne Avtalen. I dette punkt 9 kalles kunden «Behandlingsansvarlig», og SuperOffice kalles «Databehandler».

  9.2 Behandlingsansvarliges (kundens) ansvarsområder

  For å få tilgang til Tjenesten må Behandlingsansvarlig oppgi visse opplysninger til Databehandler, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til hver enkelt bruker. I tillegg må brukerne av Tjenesten tillate at Databehandler lagrer og henter frem øktsinformasjon gjennom bruk av informasjonskapsler ("cookies"), da det er nødvendig for inn-/utloggingsprosedyrene som brukes i Tjenesten og for å sikre at uautoriserte personer ikke får tilgang til Tjenesten.

  Behandlingsansvarlig erkjenner og aksepterer at alle personopplysninger som Behandlingsansvarlig laster opp til Tjenesten, for eksempel opplastede personopplysninger som gjelder Behandlingsansvarliges egne kunder, kan bli overført til en tredjepart med base i Norge som vil være vert for Tjenesten, inkludert levering av maskinvare, infrastruktur, datalagring og kommunikasjonslinjer. Endring av tredjeparten over bør om mulig kunngjøres 60 dager før den skjer. Pliktene til den aktuelle tredjeparten hva angår personopplysninger, framgår i en egen databehandlingsavtale mellom Databehandler og tredjeparten innenfor rammeverket av dette punkt 9. Alle data i Tjenesten lagres på servere plassert i EU/EØS.

  Behandlingsansvarlig har også ansvar for å sikre at alle datasubjekter (definert som Behandlingsansvarliges egne brukere) som er registrert i Tjenesten av Behandlingsansvarlig, er informert og har gitt sitt samtykke til at personopplysningene kan behandles av Databehandler som angitt i denne Avtalen. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene informere om at Databehandler vil ha tilgang til deres personopplysninger. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene uttrykkelig oppgi at datasubjektene, ved å inngå en slik avtale, aktivt samtykker i at Databehandler bruker sin tilgang til dataene til å generere statistikk om brukermønstre som Databehandlers kundestøtte kan bruke til å gi målrettet støtte til Behandlingsansvarlig.

  Behandlingsansvarlig har ansvar for å følge Tjenestens prosedyrer, retningslinjer, oppdateringer og endringer til enhver tid.

  9.3 Databehandlerens (SuperOffice) ansvarsområder

  Databehandler skal bare behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig slik det framgår i denne Avtalen og i den grad et er rimelig og nødvendig for å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

  Videre skal Databehandler overholde relevante bestemmelser angående personvern og informasjonssikkerhet i direktiv 95/46/EC fra Europaparlamentet og Rådet per 24. oktober 1995 om beskyttelse av personlige data ved behandling av personopplysninger, og om fri flyt av slike data, som implementert i den norske persondataloven 14.4.2000 nr. 31, inkludert persondataforskriftene av 15. desember 2000 Nr. 1265. Herunder er Databehandler forpliktet til å treffe nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot tilfeldig/ulovlig destruksjon, tilfeldig tap og mot ikke-autorisert endring, distribusjon eller tilgang.

  Databehandler skal iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at de registrerte personopplysningene er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Herunder skal Databehandler samarbeide med Behandlingsansvarlig når datasubjektene utøver sin lovlige rett til å få tilgang til sine egne personopplysninger. Hvis opplysningene ikke er korrekte, skal Databehandler sikre at opplysningene slettes eller rettes.

  Såfremt intet annet er avtalt skriftlig og såfremt det ikke er tillatt å oppbevare slike opplysninger i en ikke definert periode, skal Databehandler iverksette alle rimelige tiltak for å slette opplysningene innenfor rimelig tid, og da ta hensyn til formålet som ligger til grunn for at de er samlet inn og behandlet.

  Databehandler skal ikke gi tilgang til å distribuere opplysningene til noen tredjepart med mindre det er nødvendig eller tillatt i henhold til denne Avtalen, eller med mindre Behandlingsansvarlig gir sin skriftlige tillatelse til det.

  10. Konfidensialitet

  SuperOffice og alle som på vegne av SuperOffice mottar informasjon om Kunden og Kundens virksomhet og relasjoner samt andre opplysninger som er merket som konfidensielle, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til utenforstående uten Kundens samtykke. Dette gjelder tilsvarende for Kunden. Kunden må også beskytte og hemmeligholde alle andre opplysninger som SuperOffice gir til Kunden eller som Kunden blir oppmerksom på, i den grad Kunden burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for SuperOffice. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter Avtalens utløp.

  11. Priser og betaling

  11.1 Kjørende abonnementer

  Den månedlige abonnementsavgiften som skal betales for tilgang til Tjenesten, er angitt på det første bestillingsskjemaet. Prisen beregnes basert på det totale antallet brukere i hver Brukerplan som gjøres tilgjengelig for tjenesten, multiplisert med prisen per brukerplanene som er aktive til enhver tid. Hvis Kunden bestiller tilgang for flere brukere og Brukerplaner, jf. punkt 12 under, skal prisen per bruker være SuperOffices gjeldende standardpris på det tidspunktet, eller eventuelt den avtalte prisen. Kunden skal faktureres for ekstra brukere i henhold til Brukerplaner for perioden fra tidspunktet da bestillingen ble bekreftet av SuperOffice, og frem til utgangen av inneværende Fakturaperiode. Ekstra brukere vil bli inkludert i det totale antall brukere per Brukerplan, og brukes til å beregne Abonnementsavgiften for påfølgende faktureringsperioder.

  Avtalen faktureres forskuddsvis. Fakturaen skal dekke en periode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet. Det første Fakturaintervallet skal beregnes fra første månedsskifte etter Avtaledatoen.

  Kunden kan endre Fakturaintervallet. Endringen vil tre i kraft fra neste Fakturaintervall. Priser og abonnementsgebyrer vil justeres i henhold til SuperOffices offisielle prisliste.

  11.2 Expander-tjenester

  Expander-tjenester er tilgjengelig på en “per kunde”-basis. Dette åpner for integrasjoner gjennom webtjeneste-API-er, tilpasningsverktøy for tjenestenes Brukerplaner, og tilgang til utviklerfellesskap. Prisene kan finnes på prissidene våre på www.superoffice.no.

  11.3 Målte tjenester

  Inkludert i tjenesten er 1) lagringsplass, 2) e-postmeldinger  for masseutsendelse, 3) håndtering av e-post til kundeservice og 4) antall aktive besøkende på kundesenteret. Alt dette, opptil en viss grense. Begrensningene publiseres på prissidene våre på www.superoffice.no. Bruk over disse grensene faktureres basert på betaling per bruk i intervaller, og legges til i den påfølgende Fakturaperioden. Faktisk bruk av målte tjenester er tilgjengelig for Kundeadministratorer i Tjenesten. Intervaller for de målte tjenestene publiseres på de offisielle prissidene på www.superoffice.no

  11.4 Ytterligere tjenester

  Andre tjenestebeløp, for eksempel godkjente konsulentgebyrer, skal faktureres etter at den aktuelle tjenesten er utført og til avtalt pris.

  12. Endring i antall brukere som dekkes

  Kunden kan når som helst utvide Avtalen til å dekke flere brukere. Bestillingen må foretas skriftlig via et bestillingsskjema eller via en e-postmelding. Bestillingen må foretas av personen som har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden når den foretas, og den blir del av Avtalen når SuperOffice bekrefter bestillingen via e-post. Bestillingen effektueres etter at SuperOffice har sendt skriftlig ordrebekreftelse. Deretter utgjør bestillingen en del av denne Avtalen.

  Kunden kan redusere antall brukere per Brukerplan for Tjenesten. Reduksjon i antall brukere som dekkes av denne Avtalen, må gjøres skriftlig. Reduksjoner vil tre i kraft fra utgangen av inneværende Fakturaintervall forutsatt at skriftlig varsel om slik reduksjon er sendt og mottatt minst 30 dager før utgangen av inneværende Fakturaintervall. Hvis varselet om reduksjon ikke sendes i henhold til denne bestemmelsen, vil ikke Abonnementsavgiften bli redusert før etterfølgende Fakturaintervall, når bestemmelsen om 30 dagers varsel er oppfylt. Nedgradering av Tjenesteplanen (til en Brukerplan med færre funksjoner) kan forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenestene som er tilgjengelige under din Konto, og SuperOffice påtar seg ikke ansvar for slikt tap.

  Kunden kan allokere Brukerplaner til sine egne brukere.

  13. Oppsigelse av Avtalen

  Begge parter kan si opp Avtalen. Oppsigelse av Avtalen må gjøres skriftlig, og oppsigelsen vil gjelde fra utgangen av inneværende Avtaleperiode. Hvis kunden sier opp før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, må kunden fortsatt betale for hele Avtaleperioden. Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes til den andre parten minst 30 dager før utgangen av Avtaleperioden. Oppsigelsen omfatter ikke noen form for tilbakebetaling av avgift, og skal bare tilkjennegi at Avtalen ikke vil bli forlenget til påfølgende Avtaleperiode.

  Hvis oppsigelsen ikke gis i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt, skal Avtalen automatisk fornyes for et nytt Fakturaintervall.

  Hvis Kunden ikke betaler ved forfall, havner på etterskudd eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til Avtalen, har SuperOffice rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. SuperOffice skal ha rett til å oppheve brukerinnlogging hvis utestående betalinger uteblir etter varsel fra SuperOffice.

  14. Overføring av data

  Kunden har rett til å hente ut en kopi av sine data fra Tjenesten, og må be om slik henting fra SuperOffice med minst 3 arbeidsdagers forvarsel. Ved oppsigelse av Avtalen, vil Kundens hovedbruker (Administrator), bli sendt til en spesiell URL ved innlogging med mulighet til å laste ned dokumenter i en .zip-fil og databasen i en .bak-fil. Etter 30 dager vil alle data som tilhører Kunden bli fjernet fra SuperOffice’ servere og lokaler.

  SuperOffice kan samtykke i å konvertere til et annet format som Kunden spesifiserer. SuperOffice vil fakturere for tiden som går med til å fremskaffe og konvertere dataene, i henhold til SuperOffice' gjeldende satser for slik assistanse. SuperOffice forbeholder seg retten til å holde tilbake Kundens data ved brudd på denne Avtalen, inkludert manglende betaling.

  15. Overføring av rettigheter

  SuperOffice kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til vesentlig hinder for oppfylling av Avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra SuperOffice. Slik godkjenning kan ikke nektes på urimelig grunnlag. SuperOffice kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og SuperOffice kan bruke underleverandører.

  16. Kundenyheter

  Kunden samtykker i at SuperOffice fra tid til annen kan sende Kunden og Brukerne relevant informasjon, blant annet markedsføringsmateriell fra SuperOffice, hvis ikke Kunden uttrykkelig ber om å slippe å motta slik informasjon. Vær oppmerksom på at siden denne Tjenesten er en nettbasert programvaretjeneste, kan det være nødvendig fra tid til annen å sende alle Kunder og brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Tjenesten. Slike varsler sendes også til personer som ellers har valgt bort å motta relevant informasjon. SuperOffice vil ikke på noen måte gi data eller personopplysninger om Kunden til en tredjepart til andre formål enn å hjelpe SuperOffice med å drive og levere Tjenesten.

  17. Endringer i kontaktinformasjon

  SuperOffice skal informeres skriftlig om alle endringer i Kundens kontaktinformasjon, inkludert adresseendringer og bytte av kontaktperson med fullmakt til å inngå avtaler på vegne av Kunden. Kunden forplikter seg til alltid å gi korrekt informasjon om brukerens identitet samt en riktig og lovlig e-postadresse.

  18. Endringer

  SuperOffice forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 4 måneders forhåndsvarsel, med virkning fra begynnelsen av etterfølgende Fakturaintervall, men tidligst på slutten av den første årsavtalen. Hvis endringene reguleres av et punkt i denne Avtalen, gjelder de angitte bestemmelsene for forhåndsvarsling.  Alle Kunder vil bli informert om slike endringer via e-post eller gjennom informasjon som gjøres tilgjengelig på SuperOffice' nettsteder eller brukerstøttesider.

  19. Tvister

  Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet styres av de nasjonale lovene som gjelder for SuperOffice. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne Avtalen skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til en ordinær domstol ved SuperOffice sin registrerte selskapsadresse som eksklusive Verneting.

  20. De du har kontrakt med:

  Under finner du en oversikt med kontaktinformasjon til de du har kontrakt med.

  Hvis du bor i:

  Har du kontrakt med:

  Varsler og meldinger skal sendes til:

  Gjeldende lov er:

  Domstolen som har eksklusiv jurisdiksjon er:

  Danmark

  SuperOffice Danmark A/S

  Delta Park 46, DK-2665 Vallensbæk Strand, Danmark

  Norsk

  Oslo, Norge

  Finland og Sverige

  SuperOffice Sweden AB

  Ynglingagatan 14,

  SE-113 47 Stockholm, Sverige

  Norsk

  Oslo, Norge

  Norge

  SuperOffice Norge AS

  Wergelandsveien 27
  NO-0167 Oslo, Norge

  Norsk

  Oslo, Norge

  Tyskland

  SuperOffice GmbH

  Martin-Schmeißer-Weg 3b, D-44227 Dortmund, Tyskland

  Norsk

  Oslo, Norge

  Storbritannia og Irland

  SuperOffice Software Ltd.

  Cranfield Innovation Centre, Cranfield University Technology Park, University Way, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0BT, Storbritannia

  Norsk

  Oslo, Norge

  Sveits

  SuperOffice Team Brendel AG

  Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach, BL, Sveits

  Norsk

  Oslo, Norge

  Nederland, Belgia og Luxembourg

  SuperOffice Benelux B.V.

  De Admirant, Emmasingel 29.41, 5611 AZ  Eindhoven, Nederland

  Norsk

  Oslo, Norge